ESPR

PROJEKTI ESPR

Ime operacije: PROMOCIJA MUHARJENJA IN RIBIŠKEGA TURIZMA V POSOČJU
Akronim: PROMUHAR
Prijavitelj: BDI-organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p.
Projektni partnerji: Dušan Jesenšek (fizična oseba)
Začetek in zaključek operacije: 1.1.2019 – 31.12.2020
Vrednost operacije:  32.459,82 €
Upravičeni stroški operacije:  32.431,00 €
Zaprošen % sofinanciranja: 100 %
Odobrena vrednost sredstev:  32.431,00 €

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-1/2018/15 dne 14. 11. 2018.

VSEBINA

Muharjenje kot oblika ribolova ima korenine v srednjem veku, ko je bil to šport plemkinj, v moderni obliki pa se je muharjenje začelo razvijati v 18. in 19. stoletju v Veliki Britaniji. Na začetku 20. stoletja so prvi ribiški turisti muharjenje prinesli tudi v dolino Soče. Priznani lokalni muhar in vezalec, Marjan Fratnik, je bil glavni akter, da je po drugi svetovni vojni, reka Soča s pritoki, začela privabljati vedno večje število tujih ribičev. Do danes je postalo muharjenje eden izmed najpomembnejših segmentov turistične ponudbe v dolini Soče. Kljub bogati tradiciji pa potencial muharjenja še ni polno izkoriščen. Operacija bo doprinesla k dodatni prepoznavnosti destinacije in k ohranjanju lokalne tradicije ter pozitivne učinke za vse lokalne turistične ponudnike in s tem k gospodarski rasti. S povečanjem števila turističnih ribičev iz tujine se bodo odprle dodatne možnosti zaposlovanja v segmentu ribiškega vodenja, gostinstva in nočitvenih storitev. Operacija bo neposredno vplivala na ohranitev 1 delovnega mesta. Poleg ekonomskih učinkov je prednost muharjenja, da gre za butični turizem z minimalnim vplivom na okolje (low impact tourism). Ciljno trženje bo usmerjeno na privabljanje okoljsko zavednih gostov ter ozaveščanje o vrednotah trajnostnega odnosa do okolja z velikim poudarkom na zaščiti avtohtonih ribjih vrst s tehniko ujemi in spusti brez poškodovanja ribe. Z operacijo nameravamo o teh vrednotah ozaveščati tudi lokalno skupnost, predvsem otroke in mlade, ki bodo ključni akterji za nadaljnjo trajnostno zaščito vodotokov in rabo naravnih virov. Namen promocije muharjenja in destinacije je privabiti čim več tujih gostov, tako obstoječih ribičev kot tudi začetnikov. Namen je navdušiti tako turiste kot lokalno prebivalstvo nad tem športom, vse s ciljem spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga in preživljanja prostega časa v naravi. Izvedba delavnic za začetnike ter delavnic v lokalnih šolah in vrtcih bo pripomogla otroke in mlade navdušiti nad muharjenjem in na ta način pripomoči k ohranjanju lokalne tradicije ter krepitvi lokalne identitete, povezane z reko Sočo in soško postrvjo.

AKTIVNOSTI

1.FAZA

 •              vodenje in koordinacija operacije
 •                pomoč pri koordinaciji operacije
 •                izdelava promocijskega filma
 •                pomoč pri snemanju promocijskega filma
 •                oblikovanje promocijskih letakov
 •                tisk promocijskih letakov
 •                delavnice za začetnike
 •                delavnice za vrtce in OŠ
 •               oblikovanje vsebin za delavnice vrtcih in OŠ         

2.FAZA

 •                vodenje in koordinacija operacije
 •                pomoč pri koordinaciji operacije
 •                izdelava promocijskega filma
 •                pomoč pri snemanju promocijskega filma
 •                delavnice za vrtce in OŠ
 •                delavnice za osebe s posebnimi potrebami
 •                oblikovanje vsebin za delavnice oseb s posebnimi potrebami

3.FAZA

 •                vodenje in koordinacija operacije
 •                pomoč pri koordinaciji operacije
 •                izdelava promocijskega filma
 •                pomoč pri snemanju promocijskega filma
 •                delavnice za vrtce in OŠ
 •                delavnice za začetnike

CILJI OPERACIJE

 • izdelava 4 promocijskih filmov muharjenja in destinacije,
 •  izdelava letakov za promocijo usposabljanja in delavnic,
 • izvedba 30 delavnic za začetnike z namenom spoznavanja tradicije muharjenja in samega športa,
 • izvedba 40 delavnic muharjenja za otroke v lokalnih vrtcih in mlade v lokalnih osnovnih šolah,
 • izvedba 2 delavnic muharjenja za osebe s posebnimi potrebami z namenom vključevanja ranljivih skupin.

PRIČAKOVANI REZULTI

 • ohranitev 1 zaposlitve,
 • izdelani 4 promocijski filmi
 • 1000 ogledov promocijskih filmov na spletnem portalu Youtube in na socialnem omrežju Facebook,
 • natisnjenih 2000 kos promocijskih letakov za delavnice za začetnike,
 • izvedenih 30 delavnic za začetnike,
 • 150 udeležencev delavnic za začetnike,
 • izvedenih 40 delavnic za lokalne vrtce in osnovne šole,
 • 300 otrok in mladih udeleženih na delavnicah za vrtce in šole,
 • izvedeni 2 delavnici za osebe s posebnimi potrebami,
 • 20 oseb s posebnimi potrebami udeleženih na delavnicah.

Projekt Spodbujanje muharjenja pri mladih / SMM

Ime operacije:Spodbujanje muharjenja pri mladih 
Akronim:SMM
Prijavitelj:BDI-organizacija dogodkov, Gašper Jesenšek s.p.
Projektni partnerji:SARA VURI, Zavod za ohranjanje lokalnega izročila in okolja
Začetek in zaključek operacije:1. 1. 2021 – 1. 2. 2023
Vrednost operacije:38.910,00 EUR
Upravičeni stroški operacije:38.800,00 EUR
Zaprošen % sofinanciranja100 %
Odobrena vrednost sredstev38.800,00 EUR

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-3/2020/5 dne 29. 10. 2020.

VSEBINA

V okviru predhodnega projekta PROMUHAR se je zaznalo veliko pripravljenost in zanimanje med mladimi za muharjenje in ohranjanje okolja. Zaradi odličnega odziva otrok in učiteljev na že izvedene delavnice muharjenja, se je prijavitelj projekta odločil za ponovno izvedbo nadgradnje delavnic v lokalnih šolah in vrtcih, s čimer se bo skušalo otroke in mlade navdušiti nad muharjenjem in s tem posredno vplivati na ohranjanje lokalne tradicije ter krepiti lokalno identiteto, povezano z reko Sočo in soško postrvjo. Na žalost ima veliko mladih omejen dostop do informacij in omejene finančne zmožnosti, saj je muharjenje finančno težje dostopen šport. Zato se bo v okviru nadaljevanja operacije z naslovom  Spodbujanje muharjenja pri mladih izvedlo za potencialne mlade ribiče vodene ribolove, ki jih bo izvajal izkušen ribiški vodič. Na vodenih ribolovih bodo mladi dobili vso potrebno opremo, tako da bodo lahko muharjenje spoznali v celoti. Mlade se bo na ribolovu ozaveščalo o pomenu ohranjanja okolja in varstva avtohtonih ribjih vrst, saj bodo oni ključni akterji za nadaljnjo trajnostno zaščito vodotokov in rabo naravnih virov. Operacija naslavlja vključevanje ranljivih skupin (mladih) z izvedbo 40 delavnic muharjenja v lokalnih vrtcih in šolah z namenom otroke in mlade navdušiti nad muharjenjem in na ta način prispevati k ohranjanju kulturne dediščine, krepitvi lokalne identitete, povezane z reko Sočo in soško postrvjo, ter spodbujanju zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

AKTIVNOSTI

 • Uvajanje 3 novih produktov,
 • Izvajanje vodenih ribolovov za mlade,
 • Izvajanje delavnic za izdelavo muh,
 • Ovrednotenje socio-ekološkega vpliva na ribiški turizem v Posočju.

CILJI

 • Navdušiti mlade nad muharjenjem z namenom ohranjanja kulturne dediščine, krepitve lokalne identitete in spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga,
 • Omogočiti mladim muharjenje na reki Soči s pritoki z namenom izboljšati pogoje za ranljive skupine in prenesti pomembna znanja na mlade,
 •  Ozaveščati otroke in mlade o pomenu trajnostnega varstva okolja in ohranjanja narave,
 • Ovrednotiti socio-ekonomski vpliv ribiškega turizma na Posočje z namenom trajnostnega razvoja destinacije.

REZULTATI

 • Ohranitev 1 zaposlitve,
 • Izdelana 1 socio-ekonomska študija,
 • Izveden 1 dogodek ob predstavitvi rezultatov študije,
 • Izvedenih 40 delavnic za lokalne vrtce in osnovne šole,
 • Izvedenih 20 ribolovnih dogodkov z mentorjem,
 • Izvedenih 12 delavnic o izdelavi muh.

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo:

 • spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR tukaj
 • spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR tukaj

Socio – ekonomska študija o pomenu ribiškega turizma